Raksta attēls

Kas jāzina par skaidrā naudā veiktiem darījumiem?

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” tematiskā pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā.

Attiecībā uz skaidras naudas darījumiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) tematiskās pārbaudes laikā izlases kārtībā var  pārbaudīt datus par konkrētu periodu, kas var būt līdz sešiem mēnešiem garš. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi ir atrunāti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30. pantā, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”. Soda sankcijas par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteiktas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 pantā.

Visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji veiktie darījumi skaidrā naudā (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro, jādeklarē šādiem darījuma dalībniekiem:
- juridiskajām personām,
- fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti,
- fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas.

Darījuma dalībnieki par skaidrā naudā savstarpēji veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 1500 eiro, iesniedz deklarāciju VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.
Ja darījuma dalībnieki savstarpējos darījumus ir veikuši, izmantojot gan bezskaidras naudas, gan skaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās darījumu daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), un, ja kopsumma pārsniedz 1500 eiro, minētos darījumus deklarē.

Juridiskajām personām jādeklarē skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa, ja dividendes izmaksātas juridiskajai personai vai fiziskajai personai – individuālajam komersantam un mēneša laikā skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa pārsniedz 1500 eiro.
Darījuma dalībniekiem jādeklarē savstarpējie ar vienu darījuma partneri skaidrā naudā veiktie aizdevumi, aizņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz 1500 eiro.
Darījuma dalībnieka darījums ar fizisko personu, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ir jādeklarē, ja darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 3000 eiro.
Skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskām personām, kuras nav individuālie komersanti vai reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas, nodokļu maksātājam jādeklarē līdz nākamā gada 1. februārim.

Darījuma dalībniekiem nav atļauts skaidrā naudā veikt darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) neatkarīgi no tā, kādā laika periodā šie darījumi notiek. Noteiktais ierobežojums nodokļu maksātājiem skaidrā naudā veikt darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro, ir attiecināms uz katru atsevišķu darījumu ar vienu darījuma partneri (nevis uz visiem ar šo vienu darījuma partneri veiktajiem darījumiem).
Darījuma dalībniekam nav atļauts skaidrā naudā saņemt vai izsniegt aizdevumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) un neatkarīgi no tā, kas ir aizdevējs vai saņēmējs – juridiskā persona, fiziskā persona, kura ir individuālais komersants vai kura reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai fiziskā persona, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja.

Darījumam ir vērtējama ne tikai darījuma juridiskā forma, bet arī ekonomiskais saturs un būtība. Lai noteiktu, vai noticis viens darījums vairākās operācijās, vai arī līdzīga rakstura darījumi vērtējami kā atsevišķi darījumi, jāvērtē konkrētā līguma (vai līgumu) nosacījumi. Nav pieļaujama viena darījuma summas mākslīga sadalīšana vairākās operācijās.

  • Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa mēnesī pārsniedz 1500 eiro, bet nepārsniedz 7200 eiro, uzliek naudas sodu:
    • fiziskajām personām – 3% apmērā no nedeklarētās summas;
    • juridiskajām personām – 5% apmērā no nedeklarētās summas.
  • Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 eiro, uzliek naudas sodu:
    • fiziskajām personām un juridiskajām personām 15% apmērā no darījuma summas.

Aļonas Irmejas rakstu „VID tematiskās pārbaudes akta analīze” pilnā apjomā varat lasīt žurnāla Bilancejūnija numurā.