Swedbank bloga Biznesam lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir piemērojami “Swedbank” AS, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, (turpmāk – Swedbank) tīmekļa vietnei www.biznesam.swedbank.lv (turpmāk – Vietne).
1.2. Apmeklējot Vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc Vietnes apmeklējums un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošana.
1.3. Ja kāda Swedbank konkrētā produkta un pakalpojumu lietošanas noteikumi ir pretrunā ar Noteikumiem, noteicošie ir Swedbank konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumi.

2. Termini

2.1. Pakalpojums – iespēja Vietnē reģistrētiem Klientiem izmantot rīkus un citas Vietnē pieejamās iespējas un pakalpojumus.
2.2. Klients – komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas ir Swedbank klients.
2.3. Lietotājs – fiziska persona, kura ir Swedbank internetbankas lietotājs, ir reģistrējusies Pakalpojuma lietošanai un kuru Klients ir apstiprinājis lietot Pakalpojumu tā vārdā. Klientam var būt vairāki Lietotāji.

2.4. Klienta profils – Klientam izveidota Vietnes sadaļa Pakalpojumu izmantošanai, kurā pieejamas ziņas par Klientu un piesaistītajiem Klienta Lietotājiem.
2.5. Klienta profila administrators – Lietotājs ar tiesībām pārvaldīt Klienta profilu un izmantot Vietnes Pakalpojumu pilnā apmērā. Klientam var būt vairāki Klienta profila administratori.
2.6. Klienta pārstāvis – persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Klientu, veikt darījumus un uzņemties saistības Klienta vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētajām pārstāvības tiesībām vai Swedbank noformētajām pārstāvības tiesībām.
2.7. Vietne – tīmekļa vietne biznesam.swedbank.lv, kurā ir pieejams Pakalpojums.

3. Reģistrācija

3.1. Lai kļūtu par Pakalpojuma reģistrēto Lietotāju vai Klientu, ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība. Reģistrācijas pieteikumā jānorāda tikai patiesas ziņas. Ja reģistrēšanās laikā ir norādītas nepatiesas ziņas, Swedbank ir tiesības šādu reģistrācijas pieteikumu nepieņemt un/vai dzēst izveidotos Lietotāja un/vai Klienta profilus.

3.2. Lietotāja reģistrācija:
3.2.1. Lietotāju Pakalpojuma izmantošanai var reģistrēt  un apstiprināt Klienta profila administrators.
3.2.2. Ja Klienta profila administrators neapstiprina personu kā Lietotāju, Swedbank ir tiesības dzēst Lietotāju, nosūtot par to informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs ir norādījis reģistrācijas formā.
3.3. Klienta reģistrācija:
3.3.1. Reģistrēt Klientu Pakalpojuma izmantošanai var Klienta pārstāvis. Cita ar Klientu saistīta persona var reģistrēt Klientu Pakalpojuma izmantošanai, ja reģistrācijas pieteikumu noteiktā kārtībā apstiprina Klienta pārstāvis.
3.3.2. Ja Klientu Pakalpojumam ir reģistrējusi persona, kura nav tiesīga pārstāvēt Klientu un Klienta reģistrāciju Pakalpojumam neapstiprina Klienta pārstāvis, Swedbank ir tiesības dzēst Klienta profilu, nosūtot par to informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs ir norādījis reģistrācijas formā.
3.3.3. Pēc Klienta reģistrācijas Vietnē Swedbank ir tiesības pārbaudīt norādīto Klienta un Klienta pārstāvja datu atbilstību Swedbank rīcībā esošajiem datiem. Ja norādītajos datos tiek konstatētas neatbilstības, Swedbank sazinās ar Klienta pārstāvi, lai datus precizētu, vai dzēš Klienta profilu.
3.3.4. Klienta pārstāvis, kas reģistrē Klientu, kļūst par Klienta profila administratoru. Turpmāka Klienta profila administratora tiesību piešķiršana vai dzēšana notiek saskaņā ar Noteikumiem.
3.3.5. Swedbank ir tiesības neapstiprināt Klienta reģistrāciju, nepaskaidrojot iemeslu.

4. Klienta un Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Klienta profilu veido Klienta profila administrators. Klients un Klienta profila administrators atbild par ievadītās informācijas pareizību, atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem un vispārpieņemtām ētikas normām.
4.2. Lietotāja profilu veido pats Lietotājs. Lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša Lietotāja datus un tiem ir jābūt patiesiem.
4.3. Klients un Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas izvieto Vietnē vai nosūta citiem Vietnes lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.Klients nodrošina, ka Vietnē, izmantojot tajā pieejamos Pakalpojumus, Klients (tā profila administrators vai Lietotājs) neveic darījumus, saraksti vai cita veida komunikāciju ar personu, pret kuru vērstas Latvijas Republikas nacionālās vai starptautiskās sankcijas, Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās un citas sankcijas, vai personu, kas saistīta ar sankcionētu personu, personu, kas ir saistīta (vai bijusi saistīta) vai pastāv pamatotas aizdomas par saistību ar organizēto noziedzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un/vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī personu, kas pieļauj vai ir pieļāvusi juridiski sodāmu, negodīgu vai neētisku rīcību attiecībā uz Swedbank, kaut kādā veidā kompromitē Swedbank, pieļauj aizskarošu, apvainojošu vai apmelojošu darbību pret Swedbank, aizskar vai grauj Swedbank labo vārdu un reputāciju.
4.4. Klientam ir viens vai vairāki Klienta profila administratori, kuriem papildus visām Lietotāja tiesībām ir arī tiesības:
4.4.1. pievienot vai dzēst Klientam piesaistītos Lietotājus;
4.4.2. mainīt citu lietotāju statusu, tajā skaitā uz statusu “Klienta profila administrators”, t.i., pārpilnvarot Lietotāju pildīt Klienta profila administratora funkcijas, iegūstot visas Noteikumu 4.4. punktā norādītās tiesības;
4.4.3. izmantojot Pakalpojumu, iegādāties tā maksas iespējas vai atteikties no tām.
4.5. Klients apzinās, ka Klienta profila administrators, izmantojot Pakalpojumu, var iegādāties Pakalpojuma maksas iespējas un radīt papildus izdevumus Klientam.
4.6. Klienta profila administratoram apstiprinot Lietotāju, Klients pilnvaro Lietotāju izmantot Pakalpojumu Klienta vārdā.
4.7. Atsaukt Lietotājam (t.sk. Klienta profila administratoram) dotos pilnvarojumus Pakalpojuma izmantošanai Klients var tikai tad, ja Klienta profila administrators attiecīgo Lietotāju dzēš vai atvieno no Klienta profila.
4.8. Klients atbild par visām darbībām, ko Lietotājs veic vai izsaka, izmantojot Pakalpojumu, un uzņemas visas ar to saistītās tiesiskās sekas, tajā skaitā uzņemto saistību pienācīgu izpildi, un to atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem.
4.9. Reģistrējoties Pakalpojumam, Lietotājs pats deklarē savu saistību ar Klientu. Swedbank pārbauda tikai Klienta pārstāvja, kas reģistrē Klientu, saistību ar šo Klientu (bet ne pilnvarojumu pārstāvēt Klientu) reģistrācijas brīdī. Turpmāku Lietotāja, kā arī citu Klienta profilam piesaistīto Lietotāju administrēšanu (pievienošanu, dzēšanu, tiesību piešķiršanu u.tml.) veic Klienta profila administrators. Swedbank turpmāk nepārbauda un neapliecina Lietotāja saistību ar klientu, t.i., ka Klienta profilam piesaistītie Lietotāji (tajā skaitā tie, kas reģistrējuši Klientu) ir Klienta darbinieki, ir saistīti ar Klientu vai ir pienācīgi pilnvaroti pārstāvēt Klientu un uzņemties tā vārdā saistības.
4.10. Klientam un Lietotājam ir aizliegts veikt darbības, ievietot vai nosūtīt citiem Lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus un saites vai norādes uz šādu informāciju):
4.10.1. kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
4.10.2. kura aizskar personas godu un cieņu;
4.10.3. kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
4.10.4. kura ir vulgāra vai citādā veidā aizskaroša, vai pārkāpj ētikas normas;
4.10.5. kura satur ļaunprogrammatūru vai ir izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
4.10.6. kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
4.10.7. kura ir pornogrāfiska vai erotiska;
4.10.8. kura ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
4.10.9. kura ir pretrunā ar labiem tikumiem, ir saistīta ar azartspēlēm, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ieroču tirdzniecību, terorismu vai tā un proliferācijas finansēšanu, vardarbību, cilvēku tirdzniecību, starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai pārkāpšanu u.tml.;
4.10.10. kura ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma un Vietnes darbību un drošību;
4.11. Klientam un Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus datus, kas ir saistīti ar piekļuvi Pakalpojumam (paroles, kodus u.tml.).
4.12. Lietotāja profilā pieejamā informācija var būt pieejama arī citiem Klienta Lietotājiem.

4.13. Lietotājs apzinās, ka, reģistrējoties Pakalpojumam, citām personām izpauž ziņas par to, ka Lietotājs un Klients ir Swedbank klienti.
4.14. Reģistrējoties Pakalpojuma lietošanai, Lietotājs nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus no Swedbank un tās sadarbības partneriem uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas.
4.15. Klienta un Lietotāju pienākums ir izmantot tikai drošus (licencētus, reģistrētus, pienācīgi aizsargātus, vispārzināmus un atzītus) elektronisko sakaru komersantu pakalpojumus, elektroniskos sakaru tīklus, domēnus, sakaru un datu pārraides līdzekļus, iekārtas, iekārtu elementus, programmnodrošinājumu. Klienta un Lietotāju pienākums ir ievērot piesardzību konfidenciālas informācijas lietošanā un izmantot pienācīgus piesardzības pasākumus elektronisko sakaru komersantu, elektronisko sakaru tīklu, augstākā un cita līmeņa domēnu, numerācijas plānu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu, to sastāvdaļu, kā arī fiziskās un loģiskās aizsardzības izvēlē un lietošanā.

5. Swedbank tiesības un pienākumi

5.1. Swedbank ir tiesības dzēst jebkuru informāciju, kura, pēc Swedbank ieskatiem, pārkāpj Noteikumus, aizskar Swedbank intereses vai neatbilst Pakalpojuma mērķim, attiecīgi pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja (gan Lietotāja, gan Klienta) profilu, nepaskaidrojot iemeslu, neatlīdzinot radušos zaudējumus un iepriekš par to nebrīdinot.
5.2. Klients un Lietotājs piekrīt, ka Swedbank ir tiesīga veikt Klienta un Lietotāja identitātes pārbaudi, tajā skaitā pārbaudīt Klienta un Lietotāja norādītos datus trešo personu uzturētās datu bāzēs vai iegūt ziņas par Klientu un Lietotāju no trešajām personām.

6. Atbildības ierobežojums

6.1. Swedbank vai trešās personas, kas nodrošina Vietnes un Pakalpojumu darbību, nedod nekādas garantijas par Vietni vai tās saturu. Swedbank neatbild par Pakalpojuma un Vietnes pieejamību, Klientu un Lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādiem tehniska rakstura traucējumiem Vietnes un Pakalpojuma darbībā, Klientu un Lietotāja profila datu izmaiņām, Vietnē saglabātās informācijas vai dokumentu zudumiem nesankcionētas piekļuves vai citu iemeslu dēļ.  Swedbank nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu vai Vietnes pieejamību.
6.2. Swedbank neatbild par informāciju un piedāvājumiem, ko Lietotāji izvieto Vietnē, sniedz, nosūta vai izsaka cits citam, izmantojot Pakalpojumu, kā arī sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Swedbank neatbild par Klientu izteiktajiem piedāvājumiem, nosūtītajiem rēķiniem, kā arī Klientu savstarpējām saistībām, ko tie uzņēmušies, izmantojot Pakalpojumu, – ne šo saistību izpildi, ne atbilstību.

6.3. Swedbank neatbild par dokumentiem, to veidiem un dokumentu saturu, ko Lietotāji augšupielādē un paraksta, izmantojot Vietni. Swedbank nav pieejami Lietotāju augšupielādētie dokumenti, to daļas un saturs vai jebkāda cita informācija par tiem.
6.4. Visa informācija, kas Vietnē pieejama par Klientiem un Lietotājiem, ir pašu Lietotāju ievadīta vai aprēķināta, pamatojoties uz Vietnē pieejamo informāciju. Swedbank neveic ievadītās informācijas salīdzināšanu ar citām datu bāzēm vai citās informācijas sistēmās pieejamiem datiem. Vietne nav sasaistīta ar citām Swedbank informācijas sistēmām, izņemot Lietotāju autentifikāciju.
6.5. Ja Klientam vai Lietotājam tiek liegta vai ierobežota piekļuve Pakalpojumam vai arī šī Klienta vai Lietotāja profils tiek dzēsts, tad šim Klientam un/vai Lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar Pakalpojumu vai Vietnē izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

7. Autortiesības un preču zīmes

7.1. Swedbank vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz Vietni, Pakalpojumu un tajos izmantotajiem autortiesību objektiem. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, pavairošana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personiskai lietošanai. Ir aizliegts pavairot, publicēt vai izplatīt Vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
7.2. Dalībniekiem diskusiju forumos, virtuālās tērzēšanas telpās (chat rooms), debatēs un citos pasākumos Vietnē ir jāiesniedz tikai tādi materiāli, uz kuriem viņiem ir autortiesības. Uzskatāms, ka materiālu iesniegšanas brīdī dalībnieks, kurš ir iesniedzis materiālus, ir piekritis tam, ka Swedbank uzglabā, izplata un publicē konkrētos materiālus elektroniski vai citā veidā.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Swedbank Personas datu apstrādes principiem, kas pieejami mājaslapā www.swedbank.lv, sadaļā Noteikumi un jebkurā Swedbank klientu apkalpošanas vietā.

9. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

9.1. Pakalpojuma darbību un Noteikumu piemērošanu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos, regulē Swedbank Vispārējie darījumu noteikumi.
9.2. Visi strīdi, kuri izriet no šiem Noteikumiem vai ir radušies saistībā ar tiem, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

10. Noteikumu maiņa

10.1. Swedbank ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem vienpusēji mainīt šos Noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē. Pakalpojums nav pieejams, kamēr Lietotājs nav apstiprinājis aktuālos Noteikumus.