Swedbank bloga Biznesam lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. “Swedbank” AS, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, (turpmāk – Swedbank) nodrošina tīmekļa vietnes www.biznesam.swedbank.lv (turpmāk – Vietne) Pakalpojuma sadaļu, ievērojot šos noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

1.2. Piekļūstot Vietnei, izmantojot to vai tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

1.3. Ja kāda Swedbank konkrētā produkta un pakalpojumu lietošanas noteikumi ir pretrunā ar Noteikumiem, noteicošie ir Swedbank konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumi.

Termini

2.1. Pakalpojums – iespēja Vietnē reģistrētiem Klientiem izmantot rīkus un citas Vietnē pieejamās iespējas un pakalpojumus.

2.2. Klients – komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas ir Swedbank klients.

2.3. Lietotājs – fiziska persona, kura ir Swedbank internetbankas lietotājs, ir reģistrējusies Pakalpojuma lietošanai un kuru Klients ir apstiprinājis lietot Pakalpojumu tā vārdā.

2.4. Klienta profils – Klientam izveidota Vietnes sadaļa Pakalpojumu izmantošanai, kurā pieejamas ziņas par Klientu un piesaistītajiem Klienta Lietotājiem.

2.5. Klienta profila administrators – Lietotājs ar tiesībām pārvaldīt Klienta profilu un izmantot Vietnes Pakalpojumu pilnā apmērā. Klientam var būt vairāki Klienta profila administratori.

2.6. Klienta pārstāvis – persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Klientu, veikt darījumus un uzņemties saistības Klienta vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētajām pārstāvības tiesībām vai Swedbank noformētajām pārstāvības tiesībām.

2.7. Vietne – tīmekļa vietne biznesam.swedbank.lv, kurā ir pieejams Pakalpojums.

3. Reģistrācija

3.1. Pakalpojums ir pieejams reģistrējot Klientu un Lietotājus. Swedbank ir tiesības dzēst Lietotāja vai Klienta profilus, kas izveidoti balstoties uz nepatiesu informāciju, reģistrējoties ir norādītas neprecīzas ziņas vai Klienta profila administrators neapstiprina personu kā Lietotāju. 

3.2. Reģistrēt Klientu Pakalpojuma izmantošanai var Klienta pārstāvis. Pēc Klienta reģistrācijas Vietnē Swedbank ir tiesības pārbaudīt (a) norādīto Klienta un Klienta pārstāvja datu atbilstību Swedbank rīcībā esošajiem datiem, (b) Klienta pārstāvja, kas reģistrē Klientu, saistību ar Klientu (bet ne pilnvarojuma apjomu saistībā ar Klienta pārstāvību). Ja norādītajos datos tiek konstatētas neatbilstības, Swedbank sazinās ar Klienta pārstāvi, lai datus precizētu, vai dzēš Klienta profilu. Klienta pārstāvis, kas reģistrē Klientu, kļūst par Klienta profila administratoru.

4. Klienta un Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Klienta profilu veido Klienta profila administrators. Klients un Klienta profila administrators atbild par Klienta profilā ievadītās informācijas pareizību un atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem.

4.2. Lietotāja profilu veido pats Lietotājs. Lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša Lietotāja datus un tiem ir jābūt patiesiem. Lietotāja profilā norādītā informācija var būt pieejama arī citiem Klienta Lietotājiem.

4.3. Klientam ir viens vai vairāki Klienta profila administratori, kuriem papildus visām Lietotāja tiesībām ir arī tiesības patstāvīgi:

4.3.1. pievienot vai dzēst Klientam piesaistītos Lietotājus;

4.3.2. mainīt Lietotāju statusu, tajā skaitā uz statusu “Klienta profila administrators”, t.i., pilnvarot Lietotāju pildīt Klienta profila administratora funkcijas.

4.4. Klienta profila administratoram apstiprinot Lietotāju, Klients pilnvaro Lietotāju izmantot Pakalpojumu Klienta vārdā.

4.5. Atsaukt Lietotājam (t.sk. Klienta profila administratoram) dotos pilnvarojumus Pakalpojuma izmantošanai Klients var tikai tad, ja Klienta profila administrators attiecīgo Lietotāju dzēš no Klienta profila.

4.6. Klients atbild par visām darbībām, ko Lietotājs veic vai izsaka, izmantojot Pakalpojumu, un uzņemas visas ar to saistītās tiesiskās sekas, tajā skaitā uzņemto saistību pienācīgu izpildi, un to atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem.

4.7. Klienta un Lietotāju pienākums ir ievērot piesardzību konfidenciālas informācijas lietošanā un izmantot pienācīgus piesardzības pasākumus elektronisko sakaru komersantu, elektronisko sakaru tīklu, augstākā un cita līmeņa domēnu, numerācijas plānu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu, to sastāvdaļu, kā arī fiziskās un loģiskās aizsardzības izvēlē un lietošanā.

5. Swedbank tiesības un pienākumi

5.1. Swedbank ir tiesības dzēst jebkuru informāciju, kura, pēc Swedbank ieskatiem, pārkāpj Noteikumus, aizskar Swedbank intereses vai neatbilst Pakalpojuma mērķim, attiecīgi pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam, kā arī dzēst gan Lietotāja, gan Klienta profilu, nepaskaidrojot iemeslu, neatlīdzinot radušos zaudējumus un iepriekš par to nebrīdinot.

5.2. Swedbank ir tiesības vienpusēji mainīt (papildināt ar jauniem, uzlabot, izslēgt esošos) Vietnē piedāvāto rīku klāstu un citas pieejamās iespējas, kā arī atsevišķus tos izmantošanas noteikumu par to iepriekš neinformējot Klientus un Lietotājus.

6. Atbildības ierobežojums

6.1. Swedbank neatbild par Pakalpojuma un Vietnes pieejamību vai tās saturu, jebkādiem tehniska rakstura traucējumiem Vietnes un Pakalpojuma darbībā, kā arī Klientu un Lietotāja profila datu izmaiņām.

6.2. Swedbank nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Vietnes izmantošanu vai Vietnes pieejamību.

7. Autortiesības un preču zīmes

7.1. Vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ir Swedbank reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes.

7.2. Swedbank patur īpašumtiesības, autortiesības, kā arī citas nemateriālās tiesības uz Vietni, tās saturu, grafiku un funkcionalitāti. Visas tiesības ir aizsargātas bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.

7.3. Vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, pavairošana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personiskai lietošanai.

8. Personas datu apstrāde un sīkdatnes

8.1. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Swedbank Personas datu apstrādes principiem, kas pieejami mājaslapā www.swedbank.lv, sadaļā Noteikumi un jebkurā Swedbank klientu apkalpošanas vietā.

9. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

9.1. Pakalpojuma darbību un Noteikumu piemērošanu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos, regulē Swedbank Vispārējie darījumu noteikumi.

9.2. Visi strīdi, kuri izriet no šiem Noteikumiem vai ir radušies saistībā ar tiem, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

10. Noteikumu maiņa

10.1. Swedbank ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem vienpusēji mainīt šos Noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē.